اجاره راپل جهت انجام خدمات نمای ساختمان

ابزار راپل به هیچ وجه قابل اجاره دادن نیست چون هرکسی نمیتواند کار راپل را انجام دهد.

اجار کردن راپل باید همراه با خود راپلکار باشد که تخصص کار کردن روی طناب را داشته باشد.

قیمت اجاره راپل با نفر بستگی به نوع کار شما دارد.

حجم و سختی کار باهم فرق میکنند و هر کاری دارای قیمت متفاوتی میباشد .

راپل سواری چیست؟

راپل سواری یک کلمه اشتباه است که در عموم مردم پخش شده است.

چند وقت پیش بازیگر تلویزیون نفیسه روش برای انجام بازی راپل به سد کرج رفته بود و توانست مسافت 200 متری را با طناب فرود بزند.

این موضوع باعث شد که رسانه ها واکنش زیادی نسبت به این قضیه داشته باشند و سرچ های زیادی با عنوان نفیسه روشن توی اینترنت انجام شد.