نقاشی و رنگ امیزی نمای ساختمان در قرچک و ورامین

نقاشی و رنگ امیزی نمای ساختمان در قرچک و ورامین نقاشی نمای ساختمان در ورامین و قرچک یک روش زیبا سازی نمای ساختمان به شمار می اید. در این روش راپل کار با طناب بر روی ارتفاع اویزان میشود و رنگ امیزی نمای سیمانی و سنگی را اجرا میکند. راپل ادامه مطلب …

راپل و راپل کار در قرچک و ورامین جهت انجام خدمات نمای ساختمان

راپل و راپل کار در قرچک و ورامین تجهیزات راپل و افراد راپل کار در قرچک و ورامین میتوانند در هرارتفاعی کارهای ترمیم نمای ساختمان را اجرا کنند. خدمات نمای ساختمان هزینه های بسیار بالای در مناطق دور افتاده مثل ورامین و قرچک دارد که با راپل کار این هزینه ادامه مطلب …

نصب و تعویض پنجره های نمای ساختمان

تعویض و نصب شیشه و پنجره های قدیمی نمای ساختمان در تهران و کرج

نصب و تعویض پنجره روی نمای ساختمان بعضی از پنجره ها و شیشه های ساختمان که در ارتفاع قرار دارند از داخل ساختمان راه دسترسی ندارند به همین جهت باید از بیرون انرا نصب و تعویض کرد. پنجره های قدیمی اکثرا این نقطه ضعف را داشتند و امکان تعویض شیشه ادامه مطلب …

نصب کبوتر پران با طناب

نصب کبوتر پران روی نمای ساختمان در تهران و کرج با طناب و بدون داربست

نصب کبوتر پران در تهران و کرج کبوتر پران جهت دور کردن و فراری دادن کبوتر از یک محل مشخص است. روش کار به این صورت است که یک جسم تیز روی نقاطی که کبوتر انجا مینشیند و باعث ازار و اذیت میشود نصب میشود. کبوترپران به صورت دستی درست ادامه مطلب …