مسئولیت ریزش سنگ نما با کیست؟

مسئولیت ریزش سنگ نمای ساختمان و علت ریزش سنگ وشکایت ناظر و سنگکار

مسئولیت سازنده برای پیچ رولپلاک سنگ نما بعد از تحویل ساختمان سازنده یک مسئولیت هایی در قبال سنگ نمای ساختمان دارد. سازنده یا نباید نما را سنگ کند و یا اگر سنگ میکند حتما جوری انرا چفت و بست کند تا ریزش نکند. مقصر ریزش های طبیعی صدرصد سازنده و ادامه مطلب …