۰۹۳۰۸۸۷۷۷۹۸  استوار

ایا به دنبال پیچ و رولپلاک کار ماهر برای پیچ کردن سنگ نما میگرید؟

گروه پیچ و رولپلاک نما استوار راپل متخصص در محکم سازی سنگ نما میباشد.

ما سنگ نمای شما را پیچ و رولپلاک میکنیم.

سنگ های ریخته شده را نصب میکنیم.

تمام پیچ ها را با بتونه همرنگ میپوشانیم.

بعد از نصب سنگ محفضه های باز را با بتونه میپوشانیم.

انجام کار مقاوم سازی

ما برای انجام کار شما نیازی به کارگر یا نیرو نداریم چون خودمان کارها را بدون داربست انجام میدهیم.

این را بدانید که تعداد پیچ برای انجام محکم سازی روی سنگ مهم نمیباشد بلکه کیفیت پیچ و گرفتگی ان قسمت از پیچی که میزنیم مهم میباشد.

برای نصب سنگ از ملات استفاده میکنیم.بعد از نصب روی انها پیچ و رولپلاک میشود.

توجه

قبل از تماس با گروه راپل این را بدانید که این گروه دارای بیمه میباشد و تمامی امور حوادث و غیره بر عهده ایتجانب میباشد.